Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Αξιοποίηση Τεχνικής Βοήθειας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013” σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων…

Α.Π.: 6488/215-22-11-2010

                   ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς:

1) Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
2) Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3) Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
4) Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων
5) Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
6) Παιδείας Δια Βίου Μάθησης& Θρησκευμάτων

Θέμα: Αξιοποίηση Τεχνικής Βοήθειας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013” σχεδιάστηκε με σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων, μέσω της χρηματοδότησης των δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταμείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο κωδικούς προτεραιότητας της θεματικής προτεραιότητας “Τεχνική Βοήθεια” που προβλέπονται στον Εφαρμοστικό Κανονισμό (άρθρο 11 και Παράρτημα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή τους υπ.αριθμ. 85 «Προπαρασκευή, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86 “Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφόρηση και δημοσιότητα”.                               

Οι παραπάνω κωδικοί περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό όλων των  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ.                                                                                  

Η κυβέρνηση παρά τις συνεχείς  εξαγγελίες της για  διαφάνεια δεν παρέχει πλήρη και συγκροτημένη πληροφόρηση για τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας.                                                                                       

Επιπλέον η υποχρεωτική ανάρτηση όλων των δαπανών από τις Διαχειριστικές Αρχές των ΕΠ, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ξεκίνησε θεωρητικά από 1/10/2010 χωρίς όμως να υπάρχει αναδρομική υποχρέωση .

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Πως έχει αξιοποιηθεί η Τεχνική Βοήθεια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά κωδικό (85 και 86) από τις 4/10/2009 μέχρι σήμερα.  

Παρακαλούμε να κατατεθούν για το ίδιο διάστημα:

1) οι σχετικοί πίνακες προόδου υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

2) συγκεντρωτικός πίνακας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που να περιλαμβάνει όλες τις αναθέσεις αναλυτικά,  με τα παρακάτω στοιχεία(τίτλος, προϋπολογισμός, ημερομηνία προκήρυξης ,ημερομηνία ανάθεσης, ημερομηνία λήξης, συνοπτική περιγραφή αντικειμένου, φορέας υλοποίησης, ανάδοχος).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο