Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ενενήντα τέσσερις περιπτώσεις παραβίασης από την Ελλάδα της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν. Δέκα φορές στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Απάντηση της Μ. Βάλστρομ στον Κ. Χατζηδάκη

Ενενήντα τέσσερις περιπτώσεις παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το περιβάλλον εξέταζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 10 Απριλίου του 2003. Για τις 59 από αυτές η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει, ενώ για 10 περιπτώσεις η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα παραπάνω προκύπτουν από την απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα περιβάλλοντος κ. Μαργκό Βάλστρομ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.


Συγκεκριμένα στην απάντησή της προς τον κ. Χατζηδάκη, η κ. Βάλστρομ αναφέρει ότι από τις 94 εκκρεμούσες υποθέσεις, οι 25 αφορούν την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, 22 σχετίζονται με την προστασία της φύσης, 21 περιπτώσεις αφορούν την οδηγία 97/11/ΕΚ η οποία αναφέρεται στις επιπτώσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 11 αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, 10 σχετίζονται με την προστασία των υδάτων και 5 αφορούν άλλους τομείς της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.


Στην συνέχεια της απάντησης η αρμόδια Επίτροπος τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για 59 υποθέσεις, ενώ για 10 περιπτώσεις έχει ήδη προσφύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν την μη συμμόρφωση με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ (περιβάλλον και δημόσια έργα), την μη κοινοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 96/59/ΕΚ (διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων PCB/PCT), την έλλειψη συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριάσειου Πεδίου, την μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 99/31/ΕΚ (υγειονομική ταφή των αποβλήτων), την μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2000/14/ΕΚ (εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον), την λειτουργία διάθεσης αποβλήτων στην τοποθεσία Πέρα Γαλήνους της Κρήτης. Επίσης στις 10 Απριλίου βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία κατάθεσης προσφυγής για το μη συμβιβάσιμο της ελληνικής νομοθεσίας για την κυνηγετική περίοδο, τη συλλογή και επεξεργασία χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων, την ρύπανση στην περιοχή του Θριάσειου Πεδίου και τους όρους λειτουργίας θερμοηλεκτρικού σταθμού στα Λινοπεράματα της Κρήτης.


Οι δέκα περιβαλλοντικές δίκες της Ελλάδας
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


1. Μη συμμόρφωση με την οδηγία 85/337 η οποία αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων έργων στο περιβάλλον
2. Μη κοινοποίηση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 96/59 σχετικά με τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων PCB/PCT
3. H έλλειψη συστήματος συλλογής και σταθμού καθαρισμού που να εξασφαλίζει την τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων της περιοχής του Θριάσειου Πεδίου
4. Μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 99/31 σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων
5. Μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2000/14 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
6. H λειτουργία χώρου διάθεσης αποβλήτων στην τοποθεσία Πέρα Γαλήνους στην Κρήτη
7. Mη συμβιβάσιμο της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την κυνηγετική περίοδο
8. Η συλλογή και επεξεργασία χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων
9. Η ρύπανση στην περιοχή του Θριάσειου Πεδίου
10. Οι όροι λειτουργίας θερμοηλεκτρικού σταθμού στα Λινοπεράματα της Κρήτης


Μετάβαση στο περιεχόμενο