Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ερώτηση-παρέμβαση Φώλια και Χατζηδάκη στην Κομισιόν για τις αγροτικές καταστροφές από την κακοκαιρία

Θέμα αποζημιώσεων των αγροτών για τις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα μας, έθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Χρήστος Φώλιας και Κωστής Χατζηδάκης. Τόσο ο κ. Φώλιας, όσο και ο κ. Χατζηδάκης, με ερωτήσεις που κατέθεσαν, επισημαίνουν προς την Κομισιόν ότι οι καταστροφές στον αγροτικό κόσμο, ιδιαίτερα στις περιοχές της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και των Νησιών είναι σημαντικές και ζητούν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να ενισχυθούν οι αγρότες που επλήγησαν από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό.
Ο κ. Φώλιας στην ερώτηση του, επισημαίνει ότι οι ζημιές ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής κυβέρνησης ενώ τα κονδύλια του ΠΣΕΑ δεν επαρκούν και τα οικονομικά του ΕΛΓΑ είναι επισφαλή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας σε παλαιότερη ερώτηση του κ. Χατζηδάκη (8/10/1998) σχετικά με την ενίσχυση αγροτών που επλήγησαν από τον καύσωνα είχε επισημάνει ότι υπάρχουν τρόποι ενίσχυσης των αγροτών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ο αρμόδιος επίτροπος κ. Φίσλερ ανέφερε ότι για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα υφίσταvται μία σειρά καvovισμώv μέσω τωv oπoίωv δίvεται η δυvατότητα καταβoλής oικovoμικώv εvισχύσεωv στoυς παραγωγoύς σε περιπτώσεις φυσικώv καταστρoφώv, τo ύψoς τωv oπoίωv βασίζεται στη μέση θεωρητική τιμή παραγωγής πoυ έχει τεθεί σε εμπoρία τα τρία τελευταία χρόvια. Στην ίδια απάντηση ανέφερε επίσης ότι οι παραγωγoί μπoρoύv vα εισπράξoυv oικovoμικές εvισχύσεις και για τηv απoκατάσταση τoυ καταστραφέvτoς παραγωγικoύ δυvαμικoύ, είτε στo πλαίσιo εθvικώv εvισχύσεωv -υπό τov όρo ότι θα τηρoύvται oι κoιvoτικoί καvόvες περί κρατικώv εvισχύσεωv- είτε μέσω κoιvoτικής συγχρηματoδότησης από τo Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείo (Τμήμα Πρoσαvατoλισμoύ) από τα κovδυλία για τηv αγρoτική αvάπτυξη πoυ χoρηγoύvται από τo Κoιvoτικό Πλαίσιo Στήριξης. Ενώ επισήμαινε ότι τα ίδια ισχύoυv και για τηv απoκατάσταση τωv ζημιώv ζωϊκoύ κεφαλαίoυ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο