Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΕΣΠΑ.Ενδιάμεση αξιολόγηση. Κανόνας ν+3

Ειδικά σήμερα που οι διατιθέμενοι πόροι έχουν μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη σημασία οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε τα μέγιστα και βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.
Ειδικά σήμερα που οι διατιθέμενοι πόροι έχουν μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη σημασία οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε τα μέγιστα και βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.
Αριθμ. Πρωτ. 1919/258/24-11-2011
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ. Ενδιάμεση Αξιολόγηση. Κανόνας ν+3.
Στην ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία που ζούμε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας έχουν αλλάξει και η ανάγκη για αναθεώρηση του ΕΣΠΑ είναι επιτακτική. Στην καλύτερη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και των διατιθέμενων πόρων θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη  η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΣΠΑ.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση προβλέπεται στον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 
Ειδικά σήμερα που οι διατιθέμενοι πόροι έχουν μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, έχει ιδιαίτερη σημασία οι διατιθέμενοι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να έχουμε τα μέγιστα και βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός:
1. Έχει πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του από ανεξάρτητο αξιολογητή, βάσει των όσων προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό  1083/2006; Αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την ενδιάμεση  (on going) αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ; Παρακαλούμε να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης για όλο το ΕΣΠΑ, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
2. Εκτιμάται ότι μπορούν να επιτευχθούν οι ποιοτικοί (Στρατηγικοί, Γενικοί και Ειδικοί) και ποσοτικοί στόχοι  του ΕΣΠΑ με τους διατιθέμενους πόρους;
3. Με ποιο τρόπο έχουν αξιοποιηθεί ή πρόκειται να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, που έχει προαναγγείλει ο υπουργός;
4. Ειδικότερα, πώς αξιολογείται η οικονομική πρόοδος του ΕΣΠΑ και του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος ξεχωριστά, ως προς τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+3; Υπάρχουν Ε.Π. που κινδυνεύουν να χάσουν πόρους για το 2011; Αν ναι, ποια είναι τα επισφαλή ποσά για κάθε Ε.Π. ανά περιφέρεια;
                              Υπογραφή
Μετάβαση στο περιεχόμενο