Απρ 8

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ II.

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑΝ II. Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας μας την περίοδο 2007- 2013. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» - του γνωστού ΕΠΑΝ – το οποίο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Κατά την εφαρμογή του, το ΕΠΑΝ συνέβαλε σημαντικά • στην ενίσχυση επιχειρήσεων, • στην προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, • στην αναβάθμιση των εθνικών υποδομών, • στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού και στην στήριξη ειδικών ομάδων, • στην χρηματοδότηση δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Συνολικά ενισχύθηκαν περισσότερα από 25.000 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων. Χρηματοδοτήθηκαν δομές στήριξης και αναβαθμίστηκε το ανθρώπινο δυναμικό. Πάνω από 100.000 άτομα, συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ή ανέργων. Πολλές ακόμη χιλιάδες ΜΜΕ ενισχύθηκαν εμμέσως από δράσεις του ΕΠΑΝ, όπως οι επιχειρήσεις που διασυνδέθηκαν στο δίκτυο φυσικού αερίου, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας τους, ή οι 90.000 ΜΜΕ που έλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες από τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης κ.α. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανήλθε σε λίγο πάνω από 6 δις ευρώ με ποσοστό απορρόφησης πόρων σήμερα στο 94,84% και έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Το ΕΠΑΝ μάλιστα θα κλείσει με απορρόφηση 107%. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι ο ρυθμός απορρόφησης το 2004, πριν αναλάβει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εξαιρετικά χαμηλός, μόλις 14,7%. Πλέον έχουμε αποκτήσει και την τεχνογνωσία και τη διοικητική επάρκεια ώστε οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα προγράμματα αυτά, να μην πηγαίνουν χαμένες. Το ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 2007- 2013 έχει ως κεντρικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και εξειδικεύεται σε τέσσερις γενικούς στόχους: 1. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. 2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. 3. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας. Κυρίως όμως, σε μια κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, με το πρόγραμμα ΕΠΑΝ ΙΙ στηρίζουμε τη ρευστότητα της οικονομίας μας και χιλιάδων επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας και ανάσα στην αγορά. Μέχρι σήμερα η συζήτηση έχει επικεντρωθεί στο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Σήμερα παρουσιάζουμε πολλά και διαφορετικά προγράμματα, σε διαφορετικές μορφές και με επιμέρους στόχους, αλλά με κοινό παρονομαστή τη στήριξη της ρευστότητας της αγοράς. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρεμβαίνει στους τομείς της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, της βιομηχανίας, του τουρισμού, του εμπορίου, της προστασίας καταναλωτή, του πολιτισμού και σε μικρότερο βαθμό της υγείας, με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων και υποδομών, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που έχουν διασφαλιστεί για το ΕΠΑΝ ΙΙ ανέρχονται στα 3,2 δις € και μαζί με την ιδία συμμετοχή θα κινητοποιηθούν πόροι ύψους άνω των 6,3 δις €. Το ΕΠΑΝ ΙΙ σχεδιάστηκε έχοντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη στην περιφέρεια. Όπως έχει δεσμευτεί και ο πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, το 82% των πόρων πηγαίνει στην ελληνική περιφέρεια. Συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό των οικονομικών και κοινωνικών τοπικών ανισοτήτων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2007 - 13. Το σχέδιό μας λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την ανάγκη επίτευξης των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθώς και τις διαπιστώσεις των Διεθνών Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Περιλαμβάνει μια σειρά από στοχευμένες δράσεις, που θα συμβάλλουν ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση της καινοτομίας, στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, στην προώθηση πράσινης οικονομίας και της αειφορίας. Η υλοποίηση του νέου Προγράμματος προχωρεί με αυξανόμενους ρυθμούς και ήδη έχουν προκηρυχθεί δράσεις ύψους περίπου 560 εκατ. ευρώ. Το ΕΠΑΝ ΙΙ παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες ενεργοποιήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Τέτοιες δράσεις είναι: - Το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ. - Τα «κουπόνια καινοτομίας» σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αγορά καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δημοσίους φορείς καινοτομίας. - Η Εποπτεία της Αγοράς, μια δράση για την καλύτερη οργάνωση των ελέγχων από πλευράς ΥΠΑΝ σε ότι αφορά συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις οδηγίες της Ε.Ε. σε τομείς, όπως είναι π.χ. η ασφάλειες υλικών, κ.λπ. - Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων ΟΤΑ. - Το πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, των οποίων οι οδηγοί δημοσιεύτηκαν προσφάτως. - Το πρόγραμμα JEREMIE που στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε κεφάλαια μέσω δανείων, επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), εγγυήσεων, μικροπιστώσεων, κλπ. - Cluster Μικροηλεκτρονικής, για την ενίσχυση επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό. Παράλληλα, προχωρεί η προκήρυξη και άλλων δράσεων του Προγράμματος με στόχο να κινητοποιηθούν κονδύλια της τάξεως του 1,3 δις ευρώ για ενισχύσεις επιχειρήσεων και έργα υποδομών, ενεργοποιώντας έτσι σχεδόν το 40% του ΕΠΑΝ ΙΙ ως το Φθινόπωρο, μέσα στους επόμενους περίπου 6 μήνες. Αυτή, πιστεύω, είναι η βασική είδηση της σημερινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αυτό αντικατοπτρίζει τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις για τη στήριξη της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων αυτή τη δύσκολη περίοδο. Ανάμεσα στις δράσεις που θα προκηρυχθούν εντός των επόμενων έξι μηνών είναι: Για την ενίσχυση της «πράσινης οικονομίας» και της αειφορίας: - Το πρόγραμμα απόσυρσης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών. - Το πρόγραμμα για την αναβάθμιση ιδιωτικών κτιρίων (πολυκατοικιών, κατοικιών και γραφείων με σχετικές ενισχύσεις στους ιδιώτες. Είναι πρόγραμμα που μεταξύ των άλλων θα στηρίξει και τον κατασκευαστικό κλάδο. - Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και ειδικών ομάδων για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. - Οι δράσεις για το «πράσινο νησί». - Η προώθηση συστημάτων ΑΠΕ, με την παροχή οικονομικών κινήτρων για μεμονωμένες ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις στην κατηγορία των αιολικών συστημάτων. - Ο Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι. - Η εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. - Τα προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση» και «Πράσινες υποδομές» για την ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να υιοθετήσουν φιλικές στο περιβάλλον δράσεις και υποδομές. Για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ θα προκηρυχθούν: - Προγράμματα ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας τους στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές. - Η ενίσχυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων και τεχνολογικών πάρκων για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση καινοτομιών από νέες επιχειρήσεις. - Προγράμματα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού τουριστικών επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. - Δράσεις ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων, στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος. - Τα προγράμματα «Στηρίζω 2009», «Εξελίσσομαι 2009», «Πρωτοτυπώ 2009», καθώς και πολλά υποπρογράμματα του προγράμματος «Επιχειρώ», τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για τη στήριξης ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν καινοτόμες δράσεις, να μετασχηματισθούν ή να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα προχωρήσουν: - Τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. - Τα Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας σε περιφέρειες της χώρας. Για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την προστασία του καταναλωτή και βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων θα προκηρυχθούν: - Η πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου, το οποίο έχει ως στόχο την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στο χώρο του εμπορίου και την διαμόρφωση προτάσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορίου. - Η ενίσχυση της διοικητικής και λειτουργικής υποδομής των εποπτικών μηχανισμών της αγοράς, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου και Έρευνας Αγοράς - Οι μελέτες για την ανάπτυξη Κεντρικού Συστήματος εποπτείας της Αγοράς, καθώς και τη δημιουργία και οργάνωση Γραφείων Ενημέρωσης Καταναλωτών. Για την προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών θα προκηρυχθούν: - Στρατηγικές συνεργασίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα της Χώρας. Είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία του προγράμματος, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από πολλές συμπληρωματικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές αφορούν τόσο έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (διάρκεια 2-3 χρόνια, μέσος προϋπολογισμός 500.000 € και έως 5 φορείς υλοποίησης), όσο και έργα μεγάλης κλίμακας (διάρκεια 4-5 χρόνια, μέσος προϋπολογισμός 2εκ. € και έως 10 φορείς υλοποίησης). Στόχος των δράσεων αυτών είναι να αναπτυχθεί και να μεταφερθεί τεχνογνωσία και να παραχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα κάνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική. - Επίσης, προχωρεί το έργο της αποτίμησης των επιδόσεων των ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ που θα υλοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και θα αποτελεί πάγια διαδικασία της ΓΓΕΤ. Κυρίες και κύριοι, Κλείνω, υπογραμμίζοντας, ότι μέσα από τις δράσεις αυτές του ΕΠΑΝ ΙΙ, θα έχουμε πολλά και σημαντικά οφέλη.  Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, γεγονός που θα δημιουργήσει νέες και ποιοτικά καλύτερες θέσεις εργασίας.  Εισάγουμε στο ελληνικό αναπτυξιακό πρότυπο πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας. Στηρίζουμε τη ρευστότητα της οικονομίας και της αγοράς σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία.  Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Ως Υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε κάνει το σχεδιασμό μας τον οποίο σας περιέγραψα και θα αναπτύξουν περαιτέρω οι συνεργάτες μου. Καλούμε λοιπόν, σήμερα, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, αλλά και απλούς πολίτες, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΠΑΝ ΙΙ. Πρέπει όλοι μαζί να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης για τον τόπο και τους πολίτες.  Στη μάχη αυτή έχουμε το όπλο μιας πολύ σημαντικής κοινοτικής χρηματοδότησης στα χέρια μας. Πρέπει, όχι μόνο να απορροφήσουμε, αλλά να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα κονδύλια. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την επίσπευση της εξόδου από αυτήν. Παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό το στόχο υπηρετεί η πολιτική μας. Μαζί θα τα καταφέρουμε.

 

διαβάστε περισσότερα
Απρ 6
Μαρ 31
Μαρ 29

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στη ΝΟΔΕ Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 29 Μαρτίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στη ΝΟΔΕ Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Με πραγματικά μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη των μεγάλων αγώνων και των μεγάλων επιτυχιών της παράταξής μας. Στην πόλη του Πρωθυπουργού μας, του Κώστα Καραμανλή! Χαίρομαι διπλά γιατί σήμερα βλέπω πολλούς φίλους από τα παλιά. Φίλους με τους οποίους δώσαμε πολλές μάχες και θα δώσουμε και πολλές ακόμα στο μέλλον, με πρώτη τις ερχόμενες ευρωεκλογές! Μια μάχη που θα κερδίσουμε, κόντρα σε όσους υποτιμούν τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, κόντρα σε όσους υποτιμούν τη μνήμη και την κρίση του ελληνικού λαού! Φίλες και φίλοι, Οι περισσότεροι από σας με ξέρετε πολλά χρόνια. Γνωρίζετε ότι είμαι άνθρωπος που δεν του αρέσουν ούτε τα πολλά ούτε τα μεγάλα λόγια. Δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά και δεν πρόκειται να ωραιοποιήσω καταστάσεις. Στη χώρα μας βρισκόμαστε κι εμείς σε μια δύσκολη συγκυρία. Εν μέσω μιας μεγάλης διεθνούς καταιγίδας, η οποία απειλεί όλες τις χώρες του κόσμου. Η κρίση αυτή είναι λογικό να δημιουργεί πίεση. Παράλληλα, ως παράταξη είναι φυσικό, όπως συμβαίνει με όλα τα κόμματα, να έχουμε καλές και κακές στιγμές. Κατά καιρούς σίγουρα έχουν γίνει διάφορα λάθη. Πολλά από αυτά πίκραναν και εσάς τους ίδιους. Ωστόσο, κρίνοντας συνολικά την πολιτική μας θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε θετικό βαθμό στην πορεία μας. Στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας. Στην αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος που χαρακτηρίζει τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο παλαιότερα. Αλλά και τώρα, σε μια δύσκολη στιγμή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλο τον κόσμο. Είμαστε μια Κυβέρνηση η οποία δεν σφυρίζει αδιάφορα κάνοντας ότι δεν βλέπει τα προβλήματα. Δεν τα χώνουμε κάτω από το χαλί, όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε τα μεγάλα ζητήματα, αδιαφορώντας για το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος. Δεν κάνουμε συμβατική διαχείριση μιας προβληματικής καθημερινότητας. Προσπαθούμε – και προσπαθούμε σκληρά – να κάνουμε δέκα πράγματα για τον τόπο. Να αλλάξουμε κάποιες αρρωστημένες καταστάσεις. Και κυρίως, να κρατήσουμε το τιμόνι της χώρας σταθερό σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία. Φίλες και φίλοι, Γνωρίζω πολύ καλά ότι στην πορεία των 5 ετών υπήρξαν πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα ή γρηγορότερα. Την κριτική τη θέλουμε και μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Όμως στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα, η παράταξή μας δεν έχει ανάγκη τόσο από σχολιαστές της επικαιρότητας, αλλά κυρίως από μάχιμα, δυναμικά και αποφασισμένα στελέχη. Πέρα από την αυτοκριτική, χρειάζεται να δώσουμε μάχη για την παράταξη και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να απαξιώσει το σημαντικό έργο της κυβέρνησής μας. Να βγούμε μπροστά για να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντέχουν περισσότερο στην μεγάλη διεθνή οικονομική κρίση. Να θυμίσουμε ότι από το 2004 μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης η ανεργία έπεσε από το 11% στο 7% και ότι, αν η οικονομική κρίση είχε βρει τη χώρα μας στην κατάσταση που ήταν το 2004, τα πράγματα σήμερα θα ήταν πολύ δυσκολότερα. Να μιλήσουμε για τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στη χώρα μας. Τους μεγάλους οδικούς άξονες, το εθνικό κτηματολόγιο, το εθνικό χωροταξικό. Τη λύση θεμάτων που το ΠΑΣΟΚ άφησε να χρονίσουν όπως το ΛΑΦΚΑ και τα πανωτόκια. Την αύξηση των κοινωνικών μεταβιβάσεων, με σημαντική ενίσχυση του ΕΚΑΣ και των αγροτικών συντάξεων. Είναι η Κυβέρνηση Καραμανλή που ολοκληρώνει την Εγνατία, μετά από τις ατέλειωτες καθυστερήσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι η κυβέρνηση Καραμανλή που το 40% του εθνικού μας προγράμματος το  υλοποιεί σε δημόσια έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η Κυβέρνηση Καραμανλή που κάνει πραγματικότητα το μετρό Θεσσαλονίκης. Επί χρόνια οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μετρό άκουγαν και μετρό δεν έβλεπαν… Σήμερα βλέπουν 13 εργοτάξια στην καρδιά της πόλης! Είναι η Κυβέρνηση Καραμανλή που προχωρεί τα έργα του  Αεροδρομίου  «Μακεδονία», ώστε να αναβαθμιστεί σε ένα διεθνές αεροδρόμιο που θα υποδέχεται με  ασφάλεια όλους τους τύπους αεροσκαφών. Το ίδιο μετρήσιμο έργο προσπαθήσαμε να κάνουμε, όταν ήμουν Υπουργός στο Υπουργείο Μεταφορών, με έμφαση τη Θεσσαλονίκη. Θέσαμε σε λειτουργία τη γραμμή του Προαστιακού προς τη Λάρισα. Προχωρήσαμε το έργο τηλεματικής, το οποίο θα βοηθά σημαντικά στη βελτίωση των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήσαμε τις βάσεις για την απόκτηση 60 νέων λεωφορείων, από τον ΟΑΣΘ, η παραλαβή των οποίων θα γίνει στα μέσα του 2009. Δεσμευτήκαμε ότι θα στηρίξουμε το σημαντικό σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημιουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας, με την παραχώρηση 5 ηλεκτρικών-αυτοδύναμων λεωφορείων. Συμφωνήσαμε και προωθούμε την ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ της κατασκευής 12χλμ. δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από το Μέγαρο Μουσικής έως το Σιδηροδρομικό Σταθμό. Φίλες και φίλοι, Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι σήμερα είναι να μιλήσουμε με αυτοπεποίθηση και πίστη για το έργο μας. Τις μάχες που δίνουμε στο εξωτερικό για την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων. Το αποδείξαμε στο Βουκουρέστι με τη σθεναρή στάση μας στο ΝΑΤΟ για το θέμα των Σκοπίων, θα το αποδείξουμε και στο μέλλον, όπου και όταν χρειαστεί. Τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, η οποία διαμόρφωσε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Τις μεταρρυθμίσεις για μια σύγχρονη Παιδεία, την αναγκαιότητα της οποίας βλέπουν πλέον και πολλοί αντίπαλοί μας. Τις σωστά σχεδιασμένες αποκρατικοποιήσεις που εξασφαλίζουν έσοδα στο κράτος και δημιουργούν νέα αναπτυξιακή δυναμική στις επιχειρήσεις. Την Εμπορική, τον ΟΛΠ, τον ΟΤΕ. Πριν λίγες μέρες η δική μας Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση Καραμανλή έλυσε οριστικά το ζήτημα της Ολυμπιακής. Είχαν προηγηθεί 5 αποτυχημένες προσπάθειες λύσης του προβλήματος, οι 4 από κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος – συγχωρέστε μου την προσωπική αναφορά – που με εντολή του Πρωθυπουργού χειρίστηκα αυτό το θέμα. Λύσαμε ένα θέμα που επί 10ετίες ταλαιπώρησε τη χώρα, δημιούργησε τεράστια χρέη, μας οδήγησε σε καταδίκες στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κάθε χρόνο δίναμε για την Ολυμπιακή 350 εκατομμύρια ευρώ. Πετούσαμε σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο εκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού. Με τη δική μας πολιτική όχι μόνο σταματήσαμε αυτή την αιμορραγία, αλλά θα εισπράττουμε και 150 εκατομμύρια το χρόνο μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν λυσσαλέες. Οι υπερβολές, οι ύβρεις, οι συκοφαντίες  ήταν στην καθημερινή τους πρακτική. Ακόμα και σήμερα, που όλοι έχουν καταλάβει πως η πολιτική μας ήταν και σωστή και επιβεβλημένη, ακόμα και τώρα που πάνω από το 70% της κοινής γνώμης εγκρίνει την αποκρατικοποίηση στην οποία προχωρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει βρει τη μεγαλοψυχία να πει μία λέξη. Το ερώτημα λοιπόν είναι: Ποιον θα εμπιστευθούμε για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα; Την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, που είχε το θάρρος να ασχοληθεί και να λύσει αυτό το ζήτημα ή το κόμμα του κ. Παπανδρέου που έδειξε ακόμα μια φορά σύγχυση, αντιφάσεις και έλλειψη προσανατολισμού; Την Κυβέρνηση Καραμανλή, που προχώρησε σε μια σειρά διαρθρωτικές αλλαγές που σας ανέφερα στην οικονομία, στην παιδεία, στις μεταφορές ή μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που μας κληρονόμησε προβλήματα που λύσαμε και λύνουμε; Την Κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία τόλμησε να συγκρουστεί με κατεστημένες πρακτικές και συμφέροντα ή το ΠΑΣΟΚ του λαϊκισμού, της απραξίας, της πραγματικής κοινωνικής αναλγησίας; Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πούμε δυνατά και καθαρά, φίλες και φίλοι. Λάθη μπορεί να κάναμε, αλλά κάναμε και έργο. Και το έργο αυτό θα το στηρίξουμε με αυτοπεποίθηση και περηφάνια, γιατί είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και κυρίως, γιατί είναι έργο που πήγε την Ελλάδα μπροστά. Φίλες και φίλοι, Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για τον κόσμο ολόκληρο. Οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης δεν αφήνουν κανέναν στο απυρόβλητο. Μας αγγίζουν όλους. Δημιουργούν μια πιεστική καθημερινότητα για όλους τους πολίτες. Είμαι βέβαιος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχουν προσωπική αντίληψη αυτής της κατάστασης. Οι μόνοι που φαίνεται να μην το έχουν καταλάβει ακόμα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη χώρα μας. Κάποιοι, πίστεψαν ότι η κρίση είναι μια αφορμή να βγάλουν τα ιδεολογικά τους απωθημένα. Σεβαστό από τη μία, αλλά καθόλου ρεαλιστικό και χρήσιμο για τους πολίτες. Κάποιοι άλλοι το θεώρησαν ως καλή αφορμή για μικροπολιτικές κινήσεις. Λες και η χώρα δεν χρειάζεται σοβαρότητα, αλλά πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού... Και κάποιοι άλλοι – και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ – όπως δεν κατάλαβαν την έναρξη της κρίσης, τότε που έλεγαν ότι η κρίση είναι στα δική μας φαντασία, έτσι δεν έχουν καταλάβει και τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να μείνει η χώρα μας σε σταθερή πορεία εν μέσω της καταιγίδας που ζούμε. Θυμάστε τι έλεγαν το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπανδρέου. Ότι η διεθνής κρίση δεν υπάρχει. Ότι είναι μια πρόφαση που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να μην δώσει παροχές στο λαό. Έλεγαν ότι είναι ένα «επικοινωνιακό», τάχα, κόλπο της κυβέρνησης. Λυπάμαι ειλικρινά που το λέω, αλλά λίγες χώρες στην Ευρώπη έχουν το θλιβερό προνόμιο να έχουν μια τόσο ανεύθυνη, τόσο εκτός τόπου και χρόνου, αντιπολίτευση. Και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί στη δύσκολη φάση που είμαστε, η χώρα χρειάζεται συστράτευση, χρειάζεται συναίνεση, συνεργασία όλων και κυρίως αίσθημα ευθύνης από κάθε κοινωνική τάξη και φορέα. Φίλες και φίλοι, Η Κυβέρνησή μας κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για τη χώρα μας. Η πολιτική μας έχει 3 επιμέρους στόχους. Πρώτον, να αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας. Η Ελλάδα πληρώνει σήμερα τα εγκλήματα του παρελθόντος. Η πιο βαριά κληρονομιά είναι το τεράστιο δημόσιο χρέος που μας κληροδότησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τη δεκαετία του ΄80 υπονομεύτηκε η οικονομική θέση της χώρας με ένα δυσβάστακτο χρέος το οποίο ξεπέρασε κάποια στιγμή επί ΠΑΣΟΚ το 100% του ΑΕΠ. Ο λογαριασμός έρχεται τώρα όπου σε διεθνές επίπεδο η ρευστότητα των κεφαλαίων περιορίζεται. Το 2009, μόνο για τόκους, θα δώσουμε πάνω από το 19% του συνόλου των καθαρών κρατικών εσόδων. Αυτή είναι η δήθεν κοινωνική πολιτική του παλαιού ΠΑΣΟΚ, η οποία υποθήκευσε το μέλλον της χώρας. Και αυτή είναι η «ισχυρή Ελλάδα» που μας παρέδωσε το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβλεπε τη μπόρα, αλλά την αντιμετώπισε ανεύθυνα. Σήμερα αναγκαζόμαστε να πάρουμε έκτακτα μέτρα λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών, αλλά και λόγω του μεγάλου δημόσιου χρέους που κληρονομήσαμε και που η εξυπηρέτησή του γίνεται δυσκολότερη από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες. Βασική μας  φροντίδα, το μεγαλύτερο βάρος να σηκώσουν οι πιο εύποροι. Η αντιπολίτευση απλά καταγγέλλει. Ανεύθυνα και λαϊκίστικα. Είναι προνόμιό της οι καταγγελίες. Είναι δική μας ευθύνη μας η ρεαλιστική αντιμετώπιση της κρίσης. Δεύτερος στόχος είναι η στήριξη της ανάπτυξης και η τόνωση της αγοράς. Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η στήριξή τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και στην κατεύθυνση αυτή, κάνουμε πολλά. Δρομολογήσαμε το πρόγραμμα των 28 δις ευρώ για τη στήριξη, όχι των τραπεζών, όπως έχει δημαγωγικά λεχθεί, αλλά της πραγματικής οικονομίας. Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ΤΕΜΠΜΕ, που, παρά τις προβλέψεις του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν θα καλυφθούν μόλις 600 με 700 επιχειρήσεις, έχει καλύψει μέσα στους πρώτους 2 μήνες λειτουργίας 20.000 επιχειρήσεις, με δάνεια τα οποία ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Και τώρα προχωρούμε στην υιοθέτηση ενός δεύτερου προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εξαγγείλαμε πρόσφατα νέα προγράμματα για τη στήριξη συμπολιτών μας που θέλουν να ανοίξουν δική τους δουλειά, όπως το πρόγραμμα για τη στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του καταναλωτή. Δίνουμε μάχη εναντίον των καρτέλ, αλλά και όσων συμπεριφέρονται ανεύθυνα σε περιόδους κρίσης. Υλοποιούμε καινοτόμες πολιτικές για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Πολιτικές που μπορεί να φέρουν τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή των χώρων που σχεδιάζουν και δρουν για ένα καλύτερο μέλλον στον τομέα του περιβάλλοντος. Πολιτικές που στηρίζουν έναν νέο και δυναμικό κλάδο της οικονομίας. Ο τρίτος στόχος της πολιτικής μας είναι η στήριξη των ασθενέστερων συμπολιτών μας. Θυμίζω την ενίσχυση των μέτρων για τους ανέργους. Τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης. Τα έκτακτα μέτρα στήριξης των αγροτών. Την ειδική δέσμη μέτρων για τον Τουρισμό. Την προσπάθεια στήριξης αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη μέσω του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ. Την ενεργοποίηση του Ταμείου για την Κοινωνική Συνοχή. Θα θέλαμε ακόμα περισσότερα. Αλλά εξαντλούμε τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, χωρίς να χαρίζουμε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας σε κανέναν. Αυτοί που σήμερα πλειοδοτούν, δεν απέδειξαν τις προθέσεις τους με πράξεις. Μας κληρονόμησαν υψηλά ποσοστά φτώχειας, ανεργία και καθυστέρηση. Φίλες και φίλοι, Η Κυβέρνησή μας ακολουθεί υπεύθυνες και ρεαλιστικές λύσεις. Αν ένα πράγμα μείνει από αυτή την κρίση, πρέπει να είναι η αταλάντευτη επιλογή της χώρας μας να κινείται σταθερά στο δρόμο της λογικής και της ευθύνης. Να ακολουθεί μια πραγματικά προοδευτική πολιτική. Η πρόοδος δεν μετριέται με διακηρύξεις, αλλά με πράξεις. Πρόοδος δεν είναι η δογματική εμμονή σε παλιές πολιτικές. Είναι ο συντονισμός με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα. Πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς εδώ τις πολιτικές που οδήγησαν τα πιο προηγμένα από εμάς ευρωπαϊκά κράτη σε ανάπτυξη και ευημερία. Είμαστε 28 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να βρισκόμαστε στην περιφέρεια της Ευρώπης. Να δεχόμαστε το ρόλο του προβληματικού εταίρου. Αυτό δεν ταιριάζει με την περηφάνια, το φιλότιμο, τις υψηλές απαιτήσεις, τις προσδοκίες του Ελληνικού Λαού. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτή την ώρα δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε επιπόλαια.  Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τις τύχες ή τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας μας σε λαϊκίστικες και ανεύθυνες πολιτικές δυνάμεις. Αν κάτι χρειάζεται η Ελλάδα αυτή την ώρα, είναι περισσότερη Ευρώπη και λιγότερο λαϊκισμό. Και, κυρίως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στη χώρα μας μερικές απλές καθαρές αλήθειες. Να επικρατήσει στη χώρα μας η δύναμη της απλής λογικής. Γιατί ο πολιτικός διάλογος στη Ελλάδα, ώρες-ώρες μοιάζει σαν να έχει χάσει όχι μόνο το μέτρο, αλλά την ίδια τη λογική. Να πούμε λοιπόν καθαρά ότι: Δεν είναι λογικό να ξοδεύουμε χωρίς να παράγουμε. Δεν είναι λογικό να θέλουμε τάξη χωρίς αστυνομία. Δεν είναι λογικό να θέλουμε επενδύσεις χωρίς επενδυτές. Δεν είναι λογικό να έχουμε πτυχία με αξία, όταν τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Αυτές λοιπόν τις απλές, αυτονόητες αλήθειες υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που αρνούνται να τις κατανοήσουν! Το ερώτημα λοιπόν είναι πού πάμε και με ποιους θα πάμε. Αυτό είναι το δίλημμα, αυτή είναι η επιλογή που πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός. Από τη μια, υπάρχει ο δρόμος της Ευρώπης, ο δρόμος της ευθύνης, ο δρόμος της κοινής λογικής. Και υπάρχει και ο δρόμος της δημαγωγίας, της ανευθυνότητας, του λαϊκισμού. Για μας η επιλογή είναι καθαρή. Θα ακολουθήσουμε με συνέπεια το δρόμο της Ευρώπης, της λογικής. Αυτό χρειάζεται η πατρίδα μας και αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το εγγυηθεί! Μόνο ένας σοβαρός και αξιόπιστος πρωθυπουργός όπως ο Κώστας Καραμανλής.  Όχι το παλιό γνωστό ΠΑΣΟΚ των αποτυχιών και της δημοκοπίας. Αυτό είναι το δίλημμα των επόμενων εκλογών, αυτή είναι το μεγάλο πολιτικό στοίχημα της παράταξής μας. Φίλες και φίλοι, έχω την τύχη να συνεργάζομαι στενά με τον Πρωθυπουργό, αρκετά συχνά. Ξέρω πώς δουλεύει, πώς σκέφτεται, ποιος είναι ο προγραμματισμός του και οι κατευθύνσεις που μας δίνει. Είναι θετικό για την Ελλάδα ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το τιμόνι της χώρας βρίσκεται στα χέρια του Κώστα Καραμανλή. Ενός πολιτικού ο οποίος έχει και τις ικανότητες και την αποφασιστικότητα να πάρει τις αποφάσεις που χρειάζονται για να κρατήσει την Ελλάδα σε καλή ρότα, ακόμα και αν οι αποφάσεις αυτές έχουν πολιτικό κόστος για τον ίδιο και για το κόμμα μας. Όμως αυτό χρειάζεται η πατρίδα μας σήμερα. Και στην προσπάθεια αυτή θα είμαστε όλοι στο πλευρό του. Όλοι οι υπουργοί, όλοι οι βουλευτές, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σας καλώ κι εσάς να σταθείτε δίπλα μας. Ξεπερνώντας τις όποιες πιθανές πικρίες υπάρχουν. Την ώρα της μάχης πρέπει όλοι να βάλουμε τα μεγάλα πάνω από τα μικρά. Να δώσουμε τη μάχη των επόμενων ευρωεκλογών με αυτοπεποίθηση, περηφάνια και δυναμισμό. Με πίστη στην πολιτική και στις αξίες της παράταξής μας. Με ομοψυχία και συστράτευση. Με πανστρατιά όλων των στελεχών μας. Ενωμένοι και δυνατοί! Όλοι μαζί με τον Κώστα Καραμανλή, θα δώσουμε και πάλι τον ωραίο αγώνα. Για τη νίκη της παράταξής μας! Για να μείνει η Ελλάδα σε τροχιά προόδου. Για να μείνει σε σταθερά χέρια! Και θα την κερδίσουμε και αυτή τη μάχη!

 

διαβάστε περισσότερα
Μαρ 24