Ιαν 8

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ - Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλη παρέμβαση για έναν ΕΦΚΑ πιο φιλικό προς τους ασφαλισμένους

Αναρτάται σήμερα και για 15 ημέρες σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας ενός από τους μεγαλύτερους δημόσιους Οργανισμούς της χώρας, με τον οποίο συναλλάσσονται καθημερινά 6,5 εκατομμύρια πολίτες (2,5 εκατ. συνταξιούχοι και 4 εκατ. εργαζόμενοι) και συγκεντρώνει -με βάση τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη- το 48% των παραπόνων που αφορούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης του ΕΦΚΑ, στην ενίσχυση της επιβράβευσης και της λογοδοσίας των υπαλλήλων, στην αύξηση της ευελιξίας και της ταχύτητας του φορέα και στην καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με τριετή θητεία (και δυνατότητα ανανέωσης άπαξ) τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η πρόσληψη θα γίνεται με διαφανείς διαδικασίες (δημόσια προκήρυξη με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ), σύμπραξη του ΑΣΕΠ και κίνητρα προσέλκυσης με στόχο την ανανέωση στα ανώτερα κλιμάκια με υψηλού επιπέδου στελέχη, ικανά να ανταποκριθούν στα μεγέθη του Οργανισμού και στις προκλήσεις του μετασχηματισμού του.
 2. Προσδιορίζεται σύστημα επιβράβευσης παραγωγικότητας σε όλον τον ΕΦΚΑ. Ξεκινώντας από τις λειτουργίες της εκκαθάρισης των συντάξεων και εξυπηρέτησης των πολιτών, το πριμ θα συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους που μπορεί να τίθενται σύμφωνα με τις ανάγκες ανά Γενική Διεύθυνση, ανάλογα με το αντικείμενο και τις προτεραιότητες του Φορέα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης του ΕΦΚΑ στη βάση μετρήσιμων στόχων που θα ορίζουν την καθημερινή λειτουργία όλων των επιπέδων του Οργανισμού και θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για την επιβράβευση των υπαλλήλων. Ωστόσο, το σύστημα αυτό συνοδεύεται και από αντίστοιχο σύστημα ελέγχου και λογοδοσίας όπως περιγράφεται παρακάτω.
 3. Αντιμετωπίζονται πιο συστηματικά οι καταγγελίες που αφορούν στον ΕΦΚΑ μέσω της σύστασης αυτοτελούς Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό (Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου). Η Μονάδα θα είναι επιφορτισμένη με την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και αιτημάτων και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων (π.χ. επί υπέρμετρων καθυστερήσεων) και θα έχει εξουσίες αντίστοιχες με αυτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Αν με το πόρισμα της μονάδας διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, τότε ο επικεφαλής της Μονάδας θα παραγγέλλει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, που θα είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
 4. Επιταχύνονται οι πειθαρχικές διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες στα Πειθαρχικά Συμβούλια του ΕΦΚΑ έχουν αυτή τη στιγμή μέσο χρόνο ολοκλήρωσης τα 2 έτη. Ειδικότερα, η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης θα γίνεται σε ένα μήνα (αντί 3 μηνών) και θα ολοκληρώνεται σε ένα μήνα από την κλήση σε απολογία (αντί 2 μηνών). Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμεροληψίας των ελέγχων, οι ΕΔΕ θα διενεργούνται υποχρεωτικά από υπάλληλο άλλου Υπουργείου και θα περατώνονται σε ένα μήνα. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ θα συγκροτείται με τρία μέλη (πρόεδρος δικαστικός, πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μόνιμος υπάλληλος εκτός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), χωρίς συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα είναι αρμόδιο για όλες τις υποθέσεις που εκκινούν μετά την δημοσίευση του νόμου και για τις εκκρεμείς διαδικασίες, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί προς κρίση. Η επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών αποσκοπεί στην ενίσχυση του πνεύματος λογοδοσίας στους υπαλλήλους, ώστε να είναι σαφές ότι μαζί με την επιβράβευση για την επίτευξη στόχων, θα ελέγχονται για την εκτέλεση του έργου τους.
 5. Καθίσταται πιο ευέλικτο το σύστημα των προμηθειών ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα, όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών και η δυσκολία αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ, κλιματιστικά κ.λπ.). Στην ίδια λογική της αύξησης της ταχύτητας και της ευελιξίας καταργούνται μια σειρά από παρωχημένες διατάξεις που προβλέπουν χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για δαπάνες που αφορούν τον ΕΦΚΑ (έγκριση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, εργασιών συντήρησης κλπ.) και παρεμποδίζουν τη δράση της διοίκησης.
 6. Προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού με τίτλο «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ» που θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει. Είναι ενδεικτικό ότι ο Φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω του 1 δις ευρώ και τουλάχιστον το 20% -που αφορά ακίνητα μεγάλης αξίας- μένει τελείως αναξιοποίητο, με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων και προσόδων για το ασφαλιστικό σύστημα. Η ενεργότερη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ μέσω της νέας εταιρείας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των πόρων του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως στόχο ο ΕΦΚΑ:

 • Nα ανταποκριθεί στις ανάγκες, αλλά και τις απαιτήσεις των πολιτών για ευρωπαϊκού επιπέδου εξυπηρέτηση και ταχεία απονομή των συντάξεων
 • Nα αποκτήσει περισσότερη ευελιξία και διοικητική αυτονομία για άμεση λήψη αποφάσεων
 • Να γίνει πιο δίκαιος επιβραβεύοντας πραγματικά τους καλούς υπαλλήλους και εντείνοντας τον έλεγχο σε όσους δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους
 • Να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό αξιοποιώντας ανθρώπινους πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα και
 • Να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά την τεράστια ακίνητη περιουσία του, προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Το νομοσχέδιο που θέτουμε σήμερα προς δημόσια διαβούλευση υπηρετεί τον στόχο μας για ένα νέο ΕΦΚΑ ευρωπαϊκών προδιαγραφών που θα είναι πιο αποτελεσματικός, πιο παραγωγικός και κυρίως πιο φιλικός προς τους ασφαλισμένους και που δεν θα θυμίζει σε τίποτε τον ΕΦΚΑ των χρόνιων παθογενειών, που πρωταγωνιστεί σε καταγγελίες στον Συνήγορο του Πολίτη και σε ιστορίες καθημερινής τρέλας και ταλαιπωρίας. Είναι γνωστό βεβαίως ότι τον τελευταίο χρόνο έχουμε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, με πιο σημαντικές εκείνες που οδήγησαν σε ρεκόρ αποφάσεων για την απονομή συντάξεων το (225.000) και αυτή για τον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης 1555. Είναι όμως προφανές ότι για τον ΕΦΚΑ -που είναι ο πιο προβληματικός οργανισμός του Δημοσίου- αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται μια ακόμα πιο ουσιαστική παρέμβαση, σε μονιμότερη βάση. Αυτήν επιδιώκουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Με προσέλκυση υψηλού επιπέδου στελεχών τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Με καλύτερη στελέχωση του Οργανισμού. Με σύστημα κινήτρων και ελέγχων για τους υπαλλήλους. Με επιτάχυνση των προμηθειών. Με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Όλα αυτά είναι ρυθμίσεις αναγκαίες που θα κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των υπαλλήλων, αλλά κυρίως πολύ καλύτερη την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ο ασφαλισμένος δεν είναι υπηρέτης της διοίκησης. Η διοίκηση πρέπει να υπηρετεί τον ασφαλισμένο!».

Δεκ 30

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Joost Korte

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Joost Koorte είχε χθες ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.  Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας  στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου εστιάζοντας στην ανάγκη υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης σε όλους τους τομείς. Μεταξύ άλλων περιέγραψε το νέο πλαίσιο για την τηλεργασία, το οποίο είναι ένα από τα πιο προοδευτικά στην Ευρώπη και τις σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις στο τομέα της κατάρτισης, με στόχο την αξιοποίηση -και όχι απλώς απορρόφηση-  των κονδυλίων από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος των εργαζομένων και των ανέργων.

Από την πλευρά του ο κ. Korte περιέγραψε τις νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της απασχόλησης, ενώ εξήρε τις επιδόσεις της Ελλάδας στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων σύγχρονων προκλήσεων στην αγορά εργασίας καθιστά ακόμα πιο επιτακτική τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το σχεδιασμό πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προς όφελος των εργαζομένων και των ανέργων.

Δεκ 22

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Χρονιάς το 1555 - Σημαντική διάκριση για τον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο νέος Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555 για εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, που απονεμήθηκαν την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).

Συγκεκριμένα, το 1555 έλαβε το πρώτο Βραβείο στην κατηγορία Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς. Η διάκριση αυτή αποτυπώνει τη μέχρι τώρα επιτυχημένη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και τη νέα κουλτούρα που εκφράζει και υπηρετεί, σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

«Το 1555 αποτελεί ένα έργο τομή στην εξυπηρέτηση των πολιτών από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους εποπτευόμενους φορείς ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ και ΟΠΕΚΑ, καταργώντας οριστικά τις συνθήκες ταλαιπωρίας που βίωναν μέχρι πρότινος. Θυμίζω τις εικόνες με τα κατεβασμένα τηλέφωνα και τις αναμονές στο ακουστικό μέχρι να βρεθεί υπάλληλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εικόνες που δεν τιμούσαν κανέναν και πρωτίστως Οργανισμούς όπως ο ΕΦΚΑ, που ασκούν κοινωνική πολιτική και οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 770.000 κλήσεις μέσα σε 5 μήνες λειτουργίας, δωρεάν και με ελάχιστο χρόνο αναμονής. Μέχρι τώρα έχει γίνει κατορθωτό το 85% όσων καλούν να παίρνουν άμεση απάντηση και να κλείνει το θέμα τους. Ωστόσο και οι υπόλοιποι, με πιο περίπλοκες υποθέσεις, λαμβάνουν απάντηση μετά από κάποιο, σύντομο σχετικά, χρονικό διάστημα. Διαβεβαιώνω όλους όσους περιμένουν αυτή τη στιγμή απάντηση ότι θα τη λάβουν. Και ότι οι προσπάθειες όλων των ειδικών και των υπαλλήλων που εμπλέκονται με το θέμα έχουν στραφεί στην αντιμετώπιση των εκκρεμών αυτών υποθέσεων. Η σημερινή βράβευση είναι μία απάντηση σε όσους έσπευσαν να αμφισβητήσουν αυτή την προσπάθεια, αλλά και μία ακόμη απόδειξη ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα μπροστά», δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Αντικαθιστώντας επτά διαφορετικά τηλεφωνικά κέντρα και γραμμές που υπήρχαν μέχρι πρότινος, το 1555 αποτελεί πλέον το ενιαίο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν για όσους καλούν. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια πιλοτική περίοδο 100 ημερών, καλύπτει σήμερα το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα: ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασιακά Θέματα (ΕΡΓΑΝΗ),    Ισότητα Φύλων και Δημογραφική Πολιτική, καθώς και τα θέματα Βίας Κατά των Γυναικών, όπου οι κλήσεις παραπέμπονται στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο 15900.

Οι κύριες δραστηριότητες του τηλεφωνικού κέντρου περιλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων των πολιτών, την παροχή πληροφόρησης, την καταγραφή και επίλυση εξατομικευμένων θεμάτων, μέσω συστήματος ticketing. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από ομάδα 1.000 συνολικά ατόμων, στελεχών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων και εταιριών του ιδιωτικού τομέα με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών.

Η λειτουργία του 1555 ήρθε να καλύψει κενά και χρόνια προβλήματα στην επικοινωνία με τον πολίτη, όπως η ύπαρξη διαφορετικών τηλεφωνικών κέντρων, με ωράριο λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών και περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Μέχρι πρότινος, η δυνατότητα υποδοχής κλήσεων από τις διάφορές υπηρεσίες δεν ξεπερνούσε τις 1.500 ημερησίως και ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν 15 λεπτά. Σήμερα, το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετεί καθημερινά πάνω από 8.000 κλήσεις κατά μέσο όρο, ενώ οι πολίτες λαμβάνουν άμεσα απάντηση στο 85% των υποθέσεων που τους αφορούν.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, η λειτουργία του 1555 θα ενισχυθεί περαιτέρω, με δράσεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη όπως η αναβάθμιση της ιστοσελίδας και η δημιουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, καθώς και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Δεκ 20

Τρεις πρωτοβουλίες για τη μετάβαση της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή εποχή - Βασικά σημεία ομιλίας στο Digital Economy Forum 2021

Οι ρυθμίσεις για την τηλεργασία, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στα πλαίσια ενός νέου μοντέλου κατάρτισης των εργαζομένων (με το σχετικό νομοσχέδιο να παρουσιάζεται αύριο στο υπουργικό συμβούλιο) είναι οι τρεις βασικότερες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη μετάβαση τη ψηφιακής εργασίας στη νέα εποχή, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στο DigitalEconomyForum 2021.

«Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιχειρούμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής. Μια από αυτές είναι η τηλεργασία για την οποία θεσπίσαμε ένα πολύ προοδευτικό πλαίσιο με τα το  Νόμο για την Προστασία της Εργασίας, αναγνωρίζοντας ότι είναι μια νέα πραγματικότητα που ήρθε για να μείνει. Μεταξύ άλλων, θεσπίσαμε το «δικαίωμα αποσύνδεσης», τρίτοι μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, μετά τη Γαλλία και την Ισπανία».

«Με τον ίδιο νόμο»  –συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης- «φέραμε την πολύ σημαντική ρύθμιση για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με την οποία θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο η καταγραφή της απασχόλησης των εργαζομένων κάτι που αποτελεί εγγύηση για τα ωράρια των εργαζομένων. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας, που είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα της αγοράς εργασίας σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα θέσαμε σε πιλοτική λειτουργία το myergani.gov.gr που αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς μέσω της ιστοσελίδα αυτής κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να δει ο ίδιος, όσα έχει δηλώσει ο εργοδότης του για εκείνον, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Και συνεχίζουμε με τα επόμενα βήματα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Με στόχο η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού να ξεκινήσει σε ορισμένους κλάδους μέσα στους ερχόμενους μήνες, όπως τις τράπεζες και τα σουπερμάρκετ. Και να επεκταθεί στη συνέχεια σε όλη την αγορά, μετά από διαβούλευση με όλους τους κλάδους, με τις απαραίτητες εξειδικεύσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου»

Η τρίτη προσπάθεια του Υπουργείου, είπε ο κ. Χατζηδάκης, συνίσταται στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, στο πλαίσιο μιας νέας φιλοσοφίας για την κατάρτιση.  Όπως υπογράμμισε, «σήμερα παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την κατάρτιση, τις δεξιότητες και το νέο ρόλο του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για μια ριζική μεταρρύθμιση της κατάρτισης στη χώρα, με βασικές αρχές την ποιότητα, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση τόσο των παρόχων της κατάρτισης, όσο και των καταρτιζόμενων. Αλλά και με φροντίδα τα χρήματα που θα πάνε στην κατάρτιση να πιάνουν τόπο. Στόχος μας είναι η κατάρτιση να μην είναι κάτι δευτερεύον, αλλά ένα ουσιαστικό εφόδιο, ένα εργαλείο για τον εργαζόμενο. Τα πιλοτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με κολοσσούς όπως η Amazon, η Google και η Cisco δείχνουν το δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε, για την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του 1 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης, με προγράμματα που θα ωφελήσουν 500.000 νέους, εργαζομένους και ανέργους τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Χατζηδάκης κατέληξε ότι «Προχωρούμε προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της νέας ψηφιακής εποχής από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας Θεσμοθετήσαμε σύγχρονες, πρωτοποριακές ρυθμίσεις για την τηλεργασία. Προχωρούμε στις ρυθμίσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας με όλες τις αναγκαίες εξειδικεύσεις προκειμένου να ελέγξουμε το φαινόμενο της μαύρης και της υποδηλωμένης εργασίας. Και υιοθετούμε μια νέα φιλοσοφία για τα θέματα κατάρτισης και ειδικά των ψηφιακών δεξιοτήτων. Διότι θέλουμε τα χρήματα της ΕΕ να πιάνουν τόπο και η κατάρτιση να μετατραπεί σε όπλο των εργαζομένων και των ανέργων για το μέλλον».

Δεκ 19

Τέλος οι εκκρεμείς συντάξεις τον Ιούνιο του 2022 - συνέντευξη στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης προσπάθειας για τη μείωση του στοκ των εκκρεμών συντάξεων εμφανίζεται ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και δεσμεύεται ότι το πρόβλημα με τις κύριες εκκρεμείς συντάξεις θα λυθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022.

Μιλώντας στο «business stories» για τους στόχους της νέας χρονιάς σημειώνει ότι αυτό δεν είναι αρκετό αν δεν εκσυγχρονιστεί εκ βάθρων ο ΕΦΚΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει «πολυτραυματία» του Δημοσίου. Για να καταπολεμηθούν οι παθογένειες δεκαετιών, θα τοποθετηθούν διευθυντικά στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, θα επιβραβεύονται οι παραγωγικοί υπάλληλοι, ενώ αντίθετα θα οδηγούνται στο πειθαρχικό οι βραδυπορούντες και οι στενόμυαλοι γραφειοκράτες, στους οποίους κηρύσσει ανοιχτό πόλεμο. Στέλνοντας σαφές μήνυμα ο κ. Χατζηδάκης δηλώνει ότι δεν θα παραδοθεί στη στενοκεφαλιά, στον δεσποτισμό και στον σαδισμό των «μανδαρίνων» που βασανίζουν αναπήρους ελέγχοντας 200 φορές έναν φάκελο. Παράλληλα, παροτρύνει του υποψήφιους συνταξιούχους να απευθυνθούν στους πιστοποιημένους ιδιώτες δικηγόρους και λογιστές για την επίσπευση της έκδοση της σύνταξής τους, τονίζοντας ότι δεν έχει εμμονή με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά είναι απλώς οπαδός της κοινής λογικής.

Οι θεσμοί πιστεύουν ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει υποαπόδοση του στόχου της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων εξαιτίας της αύξησης των αιτήσεων συνταξιοδότησης και της καθυστέρησης στην υλοποίηση των μέτρων. Ποιοι είναι οι στόχοι που βάζετε για το 2022 και πόσο αισιόδοξος είστε ότι θα τους πιάσετε;

Πολλοί δυσπιστούσαν για το αν θα καταφέρναμε να αντιμετωπίσουμε το “βουνό” των εκκρεμών συντάξεων. Πέρα από όσα έγιναν το 2020, δείτε τι έχουμε επιτύχει από το Γενάρη: Έχουμε αυξήσει κατακόρυφα τους ρυθμούς απονομής συντάξεων. Τον Οκτώβριο είχαμε σχεδόν 21.500 απονομές. Το Νοέμβριο πήγαμε ακόμα καλύτερα, καθώς οι εκκαθαρίσεις συντάξεων ξεπέρασαν τις 25.200. Που είναι ρεκόρ μηνός όλων των εποχών! Έχουμε όμως και ρεκόρ έτους καθώς ήδη στο 11μηνο του 2021, έχουμε ξεπεράσει τις 200.000 απονομές, ενώ πέρσι είχαμε 160.000 και πρόπερσι μόλις 130.000. Αν αυτό δεν θεωρείται αντιμετώπιση του προβλήματος τότε τι θεωρείται; Σημειώστε δε, ότι το 50% της μείωσης των εκκρεμοτήτων έχει επιτευχθεί από το Σεπτέμβριο και μετά, καθώς τώρα έχουμε περισσότερα εργαλεία στη διάθεσή μας. Παράλληλα, μειώσαμε τις ληξιπρόθεσμες δαπάνες για συντάξεις από 433 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο σε 300 εκατ. τον Νοέμβριο. Δεν είναι μικρό αυτό. Ούτε αυτονόητο. Είναι το αποτέλεσμα της πολυεπίπεδης προσπάθειας που έχουμε κάνει (3.000 καινούργιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ομάδα συντονισμού, ηλεκτρονικός «Πύργος Ελέγχου», εκκαθάριση εκκρεμών στα προβληματικά Ταμεία κλπ.). Έτσι, λοιπόν, το πρόβλημα με τις κύριες εκκρεμείς συντάξεις θα λυθεί μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022. Ωστόσο, αυτό δεν μας αρκεί. Διότι ο ΕΦΚΑ είναι ο “πολυτραυματίας” του Δημοσίου. Γι’ αυτό προχωρούμε με το νομοσχέδιο συνολικού εκσυγχρονισμού του. Για να καταστεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλισης που θα σέβεται και δεν θα βασανίζει τους πολίτες!

Ποιοι είναι λοιπόν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για τον ΕΦΚΑ;

Εισάγουμε ρυθμίσεις για να λειτουργήσει στη πράξη ο ΕΦΚΑ προς όφελος των 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων. Για να λυθούν τα χέρια απέναντι στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και στην παράνοια τού «αυτό δεν γίνεται»! Τι αλλάζει; Θα επιλέγονται διευθυντικά στελέχη τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Επεκτείνεται και καθίσταται πιο δίκαιος ο θεσμός των μπόνους για την επιβράβευση των παραγωγικών υπαλλήλων. Δημιουργούνται παράλληλα μηχανισμοί ελέγχου και κυρώσεων για όσους δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αποκλείονται οι συνδικαλιστές από τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Εισάγεται ένα γρηγορότερο σύστημα προμηθειών. Αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία του Φορέα. Με αυτές τις αλλαγές βάζουμε γερά θεμέλια για την ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΦΚΑ και κάνουμε ευκολότερη την καθημερινότητα των ίδιων των υπαλλήλων. Αλλά, κυρίως, των εκατομμυρίων ασφαλισμένων, που δεν χρωστάνε τίποτα, να ταλαιπωρούνται εδώ και δεκαετίες από τη Δημόσια Διοίκηση. Η υπεράσπιση των πολιτών απέναντι στη στενοκεφαλιά και των δεσποτισμό ορισμένων που νομίζουν ότι έχουν εξουσία είναι και αυτό κοινωνική πολιτική!

Τόσο η αντιπολίτευση όσο και τα συνδικάτα θεωρούν ότι στοχοποιείτε τους υπαλλήλους.

Έχουμε ένα ολιστικό σχέδιο. Δεν μας αρκεί η μείωση των εκκρεμών συντάξεων. Ούτε η πιο σύγχρονη εξυπηρέτηση μέσω του 1555. Αυτό που μας ενδιαφέρει, τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και μένα, είναι να αλλάξει ο ΕΦΚΑ ριζικά, διότι μόνος του έχει το 48% των παραπόνων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Αυτό δεν είναι τιμητικό ούτε για εμάς που τον εποπτεύουμε, ούτε για τα διευθυντικά στελέχη και τους υπαλλήλους του. Αν δεν τελειώνουμε οριστικά με τις παθογένειες σήμερα θα τις ξαναβρούμε μπροστά μας αύριο. Όμως, προσέξτε, ο ΕΦΚΑ, δεν θα αλλάξει με προσευχές και μαντζούνια. Θα αλλάξει με παρεμβάσεις που εισάγουν μια καινούργια λογική. Στη ΔΕΗ, η αλλαγή που έχετε δει στην εικόνα της, δεν έτυχε. Πέτυχε! Ήταν αποτέλεσμα αλλαγής της λογικής και συνδυασμού άξιων στελεχών της επιχείρησης και πετυχημένων ανθρώπων που ήρθαν να βοηθήσουν στην προσπάθεια από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό επιχειρούμε, τηρουμένων των αναλογιών, να κάνουμε και στον ΕΦΚΑ. Είμαι βέβαιος ότι η πλειονότητα των υπαλλήλων θα βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Το κάνουν ήδη. Στους βραδυπορούντες ωστόσο, θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Δεν πρόκειται να κάνω πίσω! Δεν θα παραδοθώ στους στενόμυαλους γραφειοκράτες και στις λογικές τους παρελθόντος. Ενδεχόμενη ήττα της κυβέρνησης στον ΕΦΚΑ είναι ήττα των ασφαλισμένων και αυτό δεν είναι επιλογή. Αυτό που θα ηττηθεί στον ΕΦΚΑ θα είναι η γραφειοκρατία και η αντίληψη να βρίσκουν κάποιοι 1.500 λόγους για να μην γίνει κάτι αυτονόητο! Τελεία και παύλα! Δεν το διαπραγματεύομαι!

Μήπως όμως είστε υπερβολικά αυστηρός με τους εργαζομένους;

Ναι, υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι που κάνουν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο σε ένα επίσης δύσκολο περιβάλλον. Τους το αναγνωρίζω και τους τιμώ. Τους έχω δει να εργάζονται σοβαρά και στις επιτόπιες επισκέψεις μου. Υπάρχουν όμως και πολλοί στενοκέφαλοι, οι οποίοι είτε λόγω ευθυνοφοβίας, είτε γιατί το αισθάνονται στοιχείο μίας ιδιότυπης εξουσίας, εξαντλούν την αυστηρότητά τους απέναντι σε ηλικιωμένους, αναπήρους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν υπήρξα ποτέ ούτε λαϊκιστής ούτε της σχολής τού «δωσ’τα όλα»! Αλλά αυτή η αντίληψη, να ελέγξουμε 200 φορές κάθε φάκελο προτού πάρουμε μία απόφαση, με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Αυτό συμβαίνει τώρα με τις ψηφιακές συντάξεις των αναπήρων! Περιμένουν οι ανάπηροι να βγει η σύνταξή τους ψηφιακά, αφού έχουν περάσει από τα ΚΕΠΑ, και μία σειρά «μανδαρίνοι» μέσα στον ΕΦΚΑ κάθονται και εφευρίσκουν εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων προκειμένου να δυσκολέψουν το σύστημα και να πάρουν πολλοί λιγότεροι άνθρωποι σύνταξη «με το πάτημα ενός κουμπιού». Κάνω υπομονή 11 μήνες, αλλά ακόμα και αυτή εξαντλείται. Και αυτό ας το καταλάβουν όλοι! Υπάρχουν πειθαρχικά, αλλά και νέες αυστηρότερες διαδικασίες που θα προκύψουν με το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μείνει απαθής απέναντι σε αυτό τον ιδιότυπο σαδισμό. Απέναντι σε ανθρώπους, οι οποίοι είναι σε ανάγκη, και που θα έπρεπε να τους έχουμε σε προτεραιότητα!

Σας επικρίνουν ότι έχετε εμμονή με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (ΔΕΗ, ιδιώτες δικηγόροι, ιδιώτες μάνατζερ, εταιρίες συμβούλων). Έχετε αποδείξεις ότι έτσι λύνονται  προβλήματα χρόνων;

Είμαι οπαδός της κοινής λογικής! Πείτε μου σας παρακαλώ: Τι τον νοιάζει έναν συνταξιούχο, αν την σύνταξή του θα τη βγάλει ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ ή ένας πιστοποιημένος δικηγόρος ή λογιστής; Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να καταλάβω, σε τι ενοχλείται ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ, αν έρθει κάποιος, δικηγόρος ή λογιστής, και του πάρει τη στοίβα που έχει μπροστά του; Είναι ο εν λόγω υπάλληλος ερωτευμένος με τη στοίβα; Ή θέλει να καθυστερεί από… άποψη τον συνταξιούχο; Θέλω όμως να στείλω και ένα μήνυμα στους συνταξιούχους. Τώρα πια υπάρχει μια κρίσιμη μάζα πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών. Τώρα πια έχουμε 600 περίπου εισηγητές του ΕΦΚΑ, έχουμε όμως και 333 δικηγόρους και λογιστές που θα ασχολούνται και αυτοί με τις συντάξεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι αυτοί να βγάζουν συντάξεις. Ήδη εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις. Καλώ λοιπόν τους συνταξιούχους που θα υποβάλλουν αιτήσεις από τον Ιανουάριο και μετά να στρέφονται ολοένα και περισσότερο στους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές. Για να εξυπηρετούνται γρηγορότερα. Για να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το κανάλι εξυπηρέτησης. Και καθώς θα περνάει η χρονιά και θα υπάρχει περισσότερη εξοικείωση των δικηγόρων και των λογιστών με το σύστημα, θα μπορούν να εκδίδουν και νέες κατηγορίες συντάξεων, όπως της διαδοχικής ασφάλισης αλλά και τις επικουρικές. Ας το καταλάβουν και οι πλέον δύσπιστοι. Οι πιστοποιημένοι ήρθαν στον ΕΦΚΑ για να μείνουν!

Μπαίνουμε στη νέα χρονιά με θετικό πρόσημο λόγω της προβλεπόμενης οικονομικής ανάπτυξης. Έχει «κλειδώσει» η επιπλέον αύξηση του κατώτατου μισθού 2,5%-3% στα μέσα του 2022, πέραν της αυξήσεως 2% που έχει ήδη αποφασιστεί να ισχύσει  στους μισθούς από 1ης.1.2022;

Για τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022, έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Tο ακριβές της ύψος δεν το γνωρίζουμε ακόμη- όχι μόνο διότι δεν έχουμε τα στοιχεία για το πώς θα “κλείσει” οικονομικά το 2021, αλλά επίσης διότι δεν έχουμε και τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων. Εισηγήσεις οι οποίες απαιτούνται άλλωστε από το σχετικό νόμο που καθορίζει τη σχετική διαδικασία αναπροσαρμογής. Μία διαδικασία που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2022. Σε κάθε περίπτωση όμως, η θετική πορεία της οικονομίας, που οφείλεται στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ουσιαστική πρόσθετη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η οποία, σε συνδυασμό με την αύξηση που έχει ήδη αποφασιστεί, δείχνει ότι οι εργαζόμενοι και ειδικά οι χαμηλόμισθοι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Πολιτική, όχι με λόγια, αλλά με μετρήσιμο όφελος για τους εργαζόμενους!