Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα «Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 6 Απριλίου 2009
Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα
«Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»
Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο στοχεύει να ενσωματώσει σχετική κοινοτική οδηγία που ρυθμίζει για πρώτη φορά θέματα ισότητας των φύλων στην πρόσβαση σε αγαθά και στην παροχή υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου:
• Εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση σχετικά με την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ίδιωτικό τομέα. Η πρόσβαση αφορά σε τομείς όπως την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις μεταφορές κλπ.
• Έτσι, πλέον δε θα επιτρέπεται, για παράδειγμα, η διαφοροποίηση μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών, εφόσον αυτή στηρίζεται στη χρήση του φύλου ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
• Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι οποίες πρώτα θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αφού θα υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ανάγκη διαφοροποίησης. Απαιτείται δε και σχετική γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας της Ισότητας.
• Διαφυλάσσεται η δυνατότητα διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Δε θίγονται λοιπόν τα κεκτημένα των γυναικών.
• Ορίζεται διαδικασία βάσει της οποίας οι θιγόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε περίπτωση διάκρισης. Έτσι, κατοχυρώνονται δικαιώματα δικαστικής προστασίας και διοικητικής προσφυγής, αλλά και διαδικασία διαμεσολάβησης (εξωδικαστικός συμβιβασμός).
• Τέλος, ορίζονται ως αρμόδιοι Ανεξάρτητοι Φορείς, για να παρακολουθούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη (στο πλαίσιο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα). Όλες οι καταγγελίες συγκεντρώνονται στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος διεξάγει έρευνα και αποφασίζει σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, την πειθαρχική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ή τον τρόπο άρσης της διάκρισης.
Πέραν της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα των τομέων εμπορίου, ενέργειας και έρευνας και τεχνολογίας. Βασικά σημεία των διατάξεων είναι τα εξής:
• Καθιερώνεται νέα διαδικασία για την χορήγηση αδειών σε όσους συμμετέχουν σε υπαίθριες αγορές όπως εμποροπανηγύρεις και κυριακάτικες αγορές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αδειοδότησης που εφαρμόζει η εκάστοτε αρμόδια Νομαρχία.
• Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους Έλληνες τσιγγάνους ΡΟΜ, ώστε να εξασφαλίζεται, με νόμιμες διαδικασίες, η συμμετοχή τους σε υπαίθριες αγορές. Η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική καθώς η συμμετοχή σε λαϊκές αγορές αποτελεί βασική απασχόληση μέρους των Ελλήνων τσιγγάνων ΡΟΜ.
• Προτείνονται διατάξεις για τα επιμελητήρια, που συμπληρώνουν την υπάρχουσα νομοθεσία. Στόχος των διατάξεων αυτών είναι να συντελέσουν στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, και να επιλύσουν προβλήματα που μπορεί να εμφανίζονται στην καθημερινή λειτουργία τους.
• Συμπληρώνεται προηγούμενη ρύθμιση για το κατώτατο όριο σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ, με στόχο να απλοποιηθεί η διαδικασία ίδρυσης των ΕΠΕ και άρα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
• Προωθείται η δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ο οποίος θα αποτελέσει κοινό τόπο αναφοράς, πληροφόρησης, ενημέρωσης, επαγγελματικών και ερευνητικών επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και του επενδυτικού κοινού σε ότι αφορά τις Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες.
• Δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένα ερευνητικά κέντρα (Αθηνά, ΚΕΤΕΑΘ, ΕΚΕΤΑ) να βελτιώσουν τους κανονισμούς λειτουργίας τους, έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερη η υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, αλλά και να εναρμονιστούν αυτά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία.
• Προωθείται ρύθμιση ώστε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρηματοδοτούνται είτε με εθνικούς πόρους, είτε μέσω του ΕΣΠΑ.
• Για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν υποβληθεί με το προηγούμενο του 3734/2009 καθεστώς, δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών παραγωγής ή των αποφάσεων εξαίρεσης, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία.
Πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από τη Βουλή.

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 

Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα «Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».
Το νομοσχέδιο στοχεύει να ενσωματώσει σχετική κοινοτική οδηγία που ρυθμίζει για πρώτη φορά θέματα ισότητας των φύλων στην πρόσβαση σε αγαθά και στην παροχή υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου:• Εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση σχετικά με την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ίδιωτικό τομέα. Η πρόσβαση αφορά σε τομείς όπως την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τις μεταφορές κλπ.• Έτσι, πλέον δε θα επιτρέπεται, για παράδειγμα, η διαφοροποίηση μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών, εφόσον αυτή στηρίζεται στη χρήση του φύλου ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των λοιπών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. • Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι οποίες πρώτα θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, αφού θα υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ανάγκη διαφοροποίησης. Απαιτείται δε και σχετική γνωμοδότηση της Γενικής Γραμματείας της Ισότητας. • Διαφυλάσσεται η δυνατότητα διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Δε θίγονται λοιπόν τα κεκτημένα των γυναικών.• Ορίζεται διαδικασία βάσει της οποίας οι θιγόμενοι μπορούν να προσφύγουν σε περίπτωση διάκρισης. Έτσι, κατοχυρώνονται δικαιώματα δικαστικής προστασίας και διοικητικής προσφυγής, αλλά και διαδικασία διαμεσολάβησης (εξωδικαστικός συμβιβασμός). • Τέλος, ορίζονται ως αρμόδιοι Ανεξάρτητοι Φορείς, για να παρακολουθούν την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη (στο πλαίσιο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα). Όλες οι καταγγελίες συγκεντρώνονται στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος διεξάγει έρευνα και αποφασίζει σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, την πειθαρχική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ή τον τρόπο άρσης της διάκρισης.
Πέραν της ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα των τομέων εμπορίου, ενέργειας και έρευνας και τεχνολογίας. Βασικά σημεία των διατάξεων είναι τα εξής:• Καθιερώνεται νέα διαδικασία για την χορήγηση αδειών σε όσους συμμετέχουν σε υπαίθριες αγορές όπως εμποροπανηγύρεις και κυριακάτικες αγορές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία αδειοδότησης που εφαρμόζει η εκάστοτε αρμόδια Νομαρχία.• Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους Έλληνες τσιγγάνους ΡΟΜ, ώστε να εξασφαλίζεται, με νόμιμες διαδικασίες, η συμμετοχή τους σε υπαίθριες αγορές. Η πρόβλεψη αυτή είναι σημαντική καθώς η συμμετοχή σε λαϊκές αγορές αποτελεί βασική απασχόληση μέρους των Ελλήνων τσιγγάνων ΡΟΜ.• Προτείνονται διατάξεις για τα επιμελητήρια, που συμπληρώνουν την υπάρχουσα νομοθεσία. Στόχος των διατάξεων αυτών είναι να συντελέσουν στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, και να επιλύσουν προβλήματα που μπορεί να εμφανίζονται στην καθημερινή λειτουργία τους.• Συμπληρώνεται προηγούμενη ρύθμιση για το κατώτατο όριο σε περίπτωση μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, από 18.000 ευρώ σε 4.500 ευρώ, με στόχο να απλοποιηθεί η διαδικασία ίδρυσης των ΕΠΕ και άρα να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.• Προωθείται η δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ο οποίος θα αποτελέσει κοινό τόπο αναφοράς, πληροφόρησης, ενημέρωσης, επαγγελματικών και ερευνητικών επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και του επενδυτικού κοινού σε ότι αφορά τις Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες. • Δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένα ερευνητικά κέντρα (Αθηνά, ΚΕΤΕΑΘ, ΕΚΕΤΑ) να βελτιώσουν τους κανονισμούς λειτουργίας τους, έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερη η υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ, αλλά και να εναρμονιστούν αυτά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογία. • Προωθείται ρύθμιση ώστε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να αναλαμβάνει τη διαχείριση έργων σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρηματοδοτούνται είτε με εθνικούς πόρους, είτε μέσω του ΕΣΠΑ.• Για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν υποβληθεί με το προηγούμενο του 3734/2009 καθεστώς, δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών παραγωγής ή των αποφάσεων εξαίρεσης, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία. 
Πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου είχε ολοκληρωθεί διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 
Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες από τη Βουλή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο