Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών για το GALILEO, τους σιδηροδρόμους, τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές

Ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την ανάπτυξη του δορυφορικού συστήματος ραδιοπλοήγησης έλαβε χθες το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες. Πιο συγκεκριμένα, οι Υπουργοί μεταφορών των 27 Κ-Μ αποφάσισαν τις βασικές κατευθύνσεις για το σχήμα διοίκησης του Προγράμματος, καθώς και τις βασικές αρχές σχετικά με την προκήρυξη των σχετικών δημόσιων συμβάσεων. Τις προηγούμενες ημέρες το Συμβούλιο ECOFIN/Budget είχε οριστικοποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 2,4 δις Ευρώ.
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε την ανάπτυξη του προγράμματος, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ώστε να δοθεί το δυνατόν συντομότερα η δυνατότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εμπλακούν σε θέματα εφαρμογών και παρεχομένων υπηρεσιών.


Οι Υπουργοί μεταφορών υιοθέτησαν κείμενο συμπερασμάτων σχετικά με το σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική των μεταφορών (logistics) παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Ε.Επιτροπή, ενώ συζήτησαν και το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης των μεταφορών.


Επιπλέον, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για την πρόοδο των κανονισμών σχετικά με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που αφορούν στους κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών εμπορευματικών μεταφορών και στους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.


Το Συμβούλιο κατέληξε επίσης σε συμφωνία για την οδηγία σχετικά με την ασφάλεια των Κοινοτικών σιδηροδρόμων, καθώς και την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων. Τις προηγούμενες ημέρες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των Κοινοτικών σιδηροδρόμων. Το «πακέτο» των μέτρων για το σιδηρόδρομο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του μέσου και στη διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών για την έγκριση και ασφαλή κυκλοφορία του τροχαίου υλικού στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο.


Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση Οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη στα κοινοτικά αεροδρόμια. Η Οδηγία αποσκοπεί στη
διαφάνεια, στη διαβούλευση με τους χρήστες και στην εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά τον υπολογισμό των τελών αεροδρομίων, που χρεώνονται στους χρήστες.
Επιπλέον, το Συμβούλιο συμφώνησε στο κείμενο του κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, με τον οποίο επιχειρείται η αντιμετώπιση προβλημάτων του τομέα που σχετίζονται με την ανομοιογενή εφαρμογή υφιστάμενων διατάξεων από τα Κ-Μ.
Τέλος, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ιορδανία και με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) στον τομέα των αερομεταφορών, με στόχο αφενός το άνοιγμα της αγοράς και αφετέρου τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε θέματα ελέγχων και επιθεωρήσεων ασφάλειας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο