Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΥΜΕ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Το ΥΜΕ, μέσω των φορέων του, κυρίως σε ό,τι αφορά υπηρεσίες και αγαθά κοινωφελούς χαρακτήρα (μεταφορές, επικοινωνία), αναπτύσσει δραστηριότητες σε όλη την ελληνική
επικράτεια και συναλλάσσεται με το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό, το καθιστά σημαντικό φορέα άσκησης
Δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας.


Η έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας υποδηλώνει την ευαισθητοποιημένη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονομικής ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής.


Η Κοινωνική Υπευθυνότητα, άλλωστε, αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλοντας αποφασιστικά στο στρατηγικό στόχο που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας: «…να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη … με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».


Πρόγραμμα Δράσης


Το ΥΜΕ λαμβάνει υπόψη του την κοινωνία και το περιβάλλον σε κάθε δραστηριότητα του και γι’ αυτό το λόγο προχωρά σε μια σειρά Δράσεων για την Ενεργό Κοινωνική Συνεισφορά.


Οι Δράσεις του ΥΜΕ αποδεικνύουν ότι το να είναι κάποιος κοινωνικά υπεύθυνος δεν σημαίνει μόνο ότι εκπληρώνει πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις του, αλλά και ότι υπερβαίνει τα όρια της τήρησης του νόμου επενδύοντας ακόμα περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας και τις σχέσεις του με τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Στόχος του υπουργείου, λοιπόν, είναι η δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα περιλαμβάνει:

Κοινωνική συμβολή του ΥΜΕ

Ανταπόκριση και κινητοποίηση των εποπτευόμενων φορέων, των επιχειρήσεων & των πολιτών που επηρεάζονται από το υπουργείο

Εναρμόνιση με τη νέα πολιτική της Ε.Ε. (i2010- e-Inclusion: θετική συμβολή της ΚτΠ στην κοινωνία & την ποιότητα ζωής)

Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δ΄ ΚΠΣ

Ολοκληρωμένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μεταφορές & τις επικοινωνίες.


Το Σχέδιο Δράσης του ΥΜΕ για την Κοινωνική Υπευθυνότητα χωρίζεται σε δυο κύριους άξονες:
1.
Εσωτερικό περιβάλλον
2.
Δράσεις για τον πολίτη
Εσωτερικό περιβάλλον


Ο πρώτος άξονας δράσης έχει ως στόχο να προσανατολίσει το εσωτερικό περιβάλλον του ΥΜΕ
προς την Κοινωνική Υπευθυνότητα μέσα από μια σειρά ενεργειών:


I.
Εναρμονίζουμε το ΥΜΕ με τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου ISO 26000 (νέο διεθνές πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα).


II.
Εμπλουτίζουμε τον ιστότοπο του ΥΜΕ με πληροφόρηση που αφορούν την Κοινωνική Υπευθυνότητα (οδηγός δράσης για επιχειρήσεις και πολίτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, πληροφορίες, checklists για αυτοαξιολόγηση, κλπ).
III.
Συντάσσουμε και εκδίδουμε Ετήσιο Απολογισμό Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
IV.
Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του ΥΜΕ & επιδοτούμε αντίστοιχα προγράμματα στους εποπτευόμενους φορείς.
V.
Προωθούμε την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς
Κοινωνικής Υπευθυνότητας, παρέχοντας του κίνητρα (τιμητική άδεια, εισιτήρια απεριορίστων διαδρομών με ΜΜΜ, οικιακό internet)


Δράσεις για τον πολίτη


Ο 2ος Άξονας Δράσης έχει ως στόχο να ενισχύσουμε τον πολίτη, και να ευαισθητοποιήσουμε το κοινωνικό σύνολο προς την κατεύθυνση της κοινωνικής υπευθυνότητας.


Οι τομείς δράσης του 2ου άξονα είναι:


1.
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
2.
Παιδί
3.
Περιβάλλον
4.
Κοινωνικό σύνολο.


1.
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες


Ενισχύουμε τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, επιδοτώντας τερματικό εξοπλισμό & λογισμικό. Στόχος μας είναι η αύξηση της χρήσης Η/Υ από ΑμεΑ, η βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε νέες τεχνολογίες, η συμβολή μας στην αυτόνομη μετακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης, η παροχή ενός πλήρως αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης στον Η/Υ για παιδιά με αυτισμό.


Προωθούμε την επιδότηση για την προσαρμογή δημόσιων και ιδιωτικών ιστοτόπων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την Προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού (W3C), επιτυγχάνοντας έτσι ευκολότερη πρόσβαση ηλικιωμένων και ΑμεΑ σε ιστοσελίδες και συμβάλλοντας στη διάχυση της πληροφορίας & της γνώσης σε όλους.


Ξεκινάμε ένα κύκλο συνεχούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των
ΜΜΜ στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Ερχόμαστε πιο κοντά στις ανάγκες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων διοργανώνοντας ημερίδα με θέμα «Οριοθέτηση των αναγκών των ΑμεΑ στις Μεταφορές & τις Επικοινωνίες».


Δημιουργούμε 4ψήφια τηλεφωνική γραμμή ΑμεΑ για καταγραφή των προβλημάτων και την άμεση αντιμετώπιση τους, ενώ παράλληλα διανέμουμε ανάγλυφη κάτοψη οχημάτων των ΜΜΜ βοηθώντας στην πράξη την αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.


2. Παιδί

«Έλα στη θέση του οδηγού»

Με στόχο την εξοικείωση των παιδιών στη χρήση Η/Υ, το συνδυασμό γνώσης & διασκέδασης για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας και την εκμάθηση κυκλοφοριακής αγωγής στην παιδική & εφηβική ηλικία, δημιουργούμε ηλεκτρονικό παιχνίδι κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες με τις οποίες οι ηλικίες αυτές είναι πλήρως εξοικειωμένες.


3. Περιβάλλον


Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύουμε την ανακύκλωση Η/Υ δημιουργώντας «δίκτυο ανακύκλωσης» ΥΜΕ & ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε πρόγραμμα για τη διάθεση μεταχειρισμένων H/Y του
ΥΜΕ & των εποπτευόμενων φορέων του σε Ιδρύματα και ΜΚΟ. Στόχος είναι η λειτουργική ανακύκλωση, η βέλτιστη εξοικονόμηση πόρων και η μεγαλύτερη πληθυσμιακή διείσδυση στην πληροφορική.


Επιπλέον, λαμβάνουμε μια σειρά περιβαλλοντικών μέτρων που ενσωματώνονται στις διαδικασίες του ΥΜΕ. Πιο συγκεκριμένα, προωθούμε:Περιβαλλοντικά κριτήρια για την επιλογή προμηθευτών (αναλώσιμα γραφείου, καθαριστικά, κλπ)

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του ΥΜΕ & των εποπτευόμενων φορέων (π.χ. τοποθέτηση ειδικών λαμπτήρων)

Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης εγγράφων για το δραστικό περιορισμό της
κατανάλωσης χαρτιού (paperless office).


Τους τελευταίους μήνες έχουμε ορίσει Μόνιμη Επιτροπή για τις «Πράσινες Μεταφορές» που ως στόχο έχει την οργάνωση και επίτευξη της «πράσινης κινητικότητας», την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΥΜΕ και των εποπτευόμενων φορέων του,
καθώς και την ενημέρωση του πολίτη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις μεταφορές.


Σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνουμε τους πολίτες για τη χρήση ΜΜΜ δημιουργούμε σχετικά κίνητρα διασυνδέοντας την ευρυζωνικότητα με τα ΜΜΜ και ενισχύοντας τους
συστηματικούς χρήστες των ΜΜΜ με οικιακές συνδέσεις ADSL, δράση που εντάσσεται στη στρατηγική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες).
4. Κοινωνικό σύνολο


Το ΥΜΕ δημιουργεί «Οδηγό για τη σωστή συμπεριφορά & χρήση κινητού τηλεφώνου» με στόχο την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων ανησυχιών του κοινωνικού συνόλου, ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του κινητού τηλεφώνου, τη χρήση του κατά την οδήγηση, τη χρήση του από παιδιά, καθώς και την ενδεδειγμένη κοινωνική συμπεριφορά που πρέπει να διέπει τη χρήση του, διανέμοντάς το σε κάθε νέο συνδρομητή με τη συνεργασία των παρόχων κινητής τηλεφωνίας.Δημιουργούμε ειδικό Σήμα Κοινωνικού Χορηγού το οποίο θα απονέμεται σε επιχειρήσεις & φορείς του κλάδου που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του ΥΜΕ για την Κοινωνική Υπευθυνότητα, οι οποίες θα αποκτούν δικαίωμα χρήσης του σήματος αυτού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής θα καθορίζονται από το ύψος της οικονομικής δαπάνης, την επίδραση της παρέμβασης στο κοινωνικό σύνολο, την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, καθώς και την εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης & ελέγχου.Κινητοποιούμε τους εποπτευόμενους φορείς του ΥΜΕ ώστε να συμπεριλάβουν ολοκληρωμένα προγράμματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας στα Επιχειρησιακά τους Σχέδια, να ενσωματώσουν την Κοινωνική Υπευθυνότητα στο τρίπτυχο «Όραμα – Αξίες – Αποστολή» που διέπει τη λειτουργία τους, να θεσπίσουν ετήσιους μετρήσιμους στόχους (π.χ. δείκτες για την ανακύκλωση πρώτων υλών & νερού, ποσοστό μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας, κλπ) και να υποχρεούνται στην έκδοση Ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού ώστε να λογοδοτούν στο κοινωνικό σύνολο.


Τέλος, διασυνδεόμαστε με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αντλώντας τεχνογνωσία και συμβάλλοντας στην προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στη χώρα μας.


Με πίστη στον ενεργό ρόλο που πρέπει να έχουν οι θεσμικές αρχές, οι κοινωνικοί φορείς και οι πολίτες στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, το ΥΜΕ κάνει την αρχή με το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Υπευθυνότητα.Μετάβαση στο περιεχόμενο